Visualització de contingut web

Informació sobre els ERTO

La suspensió temporal dels contractes de treball o Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major ha sigut la mesura laboral adequada durant l'estat d'alarma i l'emergència per la COVID-19.

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març i Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril

Es regula a través del Decret del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i posteriorment mitjançant el Decret del 21 d'abril de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació, que modifica la regulació dels ERTE per causa de força major, i estableix que la força major podrà ser parcial.

En aquest sentit, la força major pot no estendre's a tota la plantilla, respecte d'aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials, i concorre la causa de força major en la part d'activitat o en la part de la plantilla no afectada per aquest caràcter essencial.

S'acorden les mateixes mesures de l'ERTO per a aquelles persones que tinguen la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives que hagen cotitzat per desocupació, i també perquè es puguen incloure en els ERTO, les persones treballadores fixes discontínues i a les que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en certs dies.

Per a sol·licitar l'ERTE per força major, a partir del moment en què es va establir aquest mecanisme de prestació, l'empresa havia d'acreditar degudament que existien pèrdues d'activitat la causa directa de les quals fora la COVID-19, o bé per la suspensió d'activitats, tancament temporal de locals, restriccions de transport, manca de subministraments, contagi de la plantilla o aïllament.

Aquestes situacions de suspensió del contracte o reducció de jornada són mesures temporals que aplica l'empresa, però no donen lloc a cap mena d'indemnització, ja que no finalitza la relació laboral. El contracte segueix actiu i es reprén quan es produïsca la reincorporació al lloc de treball.

Ampliació de la durada de l'ERTO

Els ERTO per força major a causa de la COVID-19 es poden prorrogar fins setembre, ja siga per força major total (sense reinici de l'activitat) o parcial (amb recuperació d'una part de l'activitat).

El Consell de Ministres ha aprovat, en una reunió extraordinària, el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

El reial decret prorroga fins al 30 de setembre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) associats al Covid-19 i la prestació extraordinària per a autònoms l'activitat dels quals s'haja vist minvada amb la crisi.

Es mantenen les exempcions del pagament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i de les quotes per recaptació conjunta per a les empreses acollides a un ERTO per força major. Les exempcions són majors per a les empreses de menys de 50 treballadors.

La força major total implica l'exoneració del 100% de les quotes socials per a les empreses amb menys de 50 treballadors i el 75% per a les de més empleats.

La força major parcial suposa exempcions del 30% al 85%, tot depenent de les circumstàncies. A més, a l'hora de reincorporar treballadors, prevaldran els ajustaments via reducció de jornada.

Traure un treballador d'un ERTO (ERTO parcial)

Des del 4 de maig, moltes empreses han pogut tornar a obrir el negoci, encara que siga parcialment. Això ha conduït al replantejament de les mesures preses en les empreses amb ERTE, perquè alguns treballadors es puguen incorporar al seu lloc de treball.

En el Reial Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació es disposen una sèrie de mesures noves sobre els ERTO per a salvaguardar l'ocupació i protegir especialment les persones.

S'estableix, per exemple, que sí que es pot traure un treballador o diversos treballadors de l'ERTE si l'empresa el necessita. I crea una figura nova, l'ERTO. parcial.

Aquest canvi és afectiu a partir de la data que s'indique per a la reincorporació del treballador. S'ha de comunicar, però no és necessari sol·licitar una autorització a les autoritats laborals competents com era necessari per a començar l'ERTO.

Reincorporació dels treballadors després de l'ERTO

Totes les empreses que es van acollir, o s'estiguen acollint als ERTO, han de mantindre el lloc de treball dels seus empleats durant 6 mesos, quan es reprenga l'activitat.

En el cas que no complisca aquesta obligació, l'ocupador ha de tornar la quantia que s'ha estalviat en la prestació social dels treballadors, més un 20% de recàrrec.

No s'entén incomplida l'obligació de manteniment d'ocupació quan es tracte de contractes temporals que s'extingisquen per l'expiració del temps convingut, realització d'obra o quan no es puga realitzar de manera immediata l'activitat objecte del contracte.

Aquest compromís tampoc és aplicable per a les empreses en risc d'entrar en concurs de creditors.

Les empreses i entitats han de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal aquelles variacions que es referisquen a la finalització de l'ERTO respecte de la totalitat o d'una part de les persones afectades, siga en el nombre d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la jornada individual.

Per reducció de jornada s'entén la disminució temporal entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual, cosa que significa que la minoració, sempre que estiga compresa dins d'aquesta forqueta, pot ser d'algunes hores al dia, d'alguns dies a la setmana, d'algunes setmanes al mes o d'alguns mesos a l'any. Durant aquest període no es poden realitzar hores extraordinàries, excepte les que s'han de fer per força major.

No s'estableix un termini màxim per a l'aplicació de la situació suspensiva o de reducció de jornada, si bé la durada d'aquesta ha de ser l'adequada a la de la situació que la determina. En el supòsit d'expedients derivats de les mesures relacionades amb la COVID-19, se'n preveu la durada mentre es mantinga la situació extraordinària derivada d'aquesta.

Visualització de contingut web

Mesures de prevenció i higiene per a la reincorporació al treball

La prevenció de riscos laborals afecta a tots els integrants de l'empresa, per això, s'han de seguir les recomanacions que realitza l'empresa en línia amb les directrius emeses per les administracions públiques.

La persona treballadora que compte amb mitjans de prova suficient que acrediten que va emmalaltir al treball, pot interposar una reclamació contra aquesta.

Opcions de mobilitat

Sempre que es puga, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garantisquen la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres. Per aquesta raó, és preferible, en aquesta situació, el transport individual.

Mesures de prevenció

L'empresa és responsable de la implementació de totes les mesures de prevenció, sempre que hi haja un risc clar de perill.

Al treball s'ha de mantindre la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres, tant a l'entrada i eixida al centre de treball com durant la permanència en aquest.

Equips de protecció individual

L'empresa ha de facilitar a les persones treballadores els equips de protecció individual quan els riscos no s'hi puguen evitar o no s'hi puguen limitar prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures o procediments d'organització del treball.

Els equips de protecció individual han de ser adequats a les activitats i treballs que cal desenvolupar.

Escalonar horaris

L'empresa ha d'escalonar els horaris al màxim possible si l'espai de treball no permet mantindre la distància interpersonal en els torns ordinaris, i ha d'establir possibilitats de redistribució de tasques i/o teletreball.

Informar de les recomanacions sanitàries

L'empresa us ha d'informar de manera fefaent, actualitzada i habitual de les recomanacions sanitàries que s'han de seguir de manera individual, i us ha de proveir dels productes d'higiene necessaris per a poder seguir les recomanacions individuals, que s'han d'adaptar a cada activitat concreta.

És necessari mantindre un aprovisionament adequat de sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d'un sol ús.

Si presenteu qualsevol simptomatologia

Tos, febre, dificultat en respirar, etc., que poguera estar associada amb la COVID-19 no heu d'acudir al treball i heu de contactar amb el telèfon d'atenció a la COVID-19: 900 300 555 o demanar cita en la web o l'APP GvaCoronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i seguir-ne les instruccions.

Visualització de contingut web

Formació Professional per a l'ocupació

LABORA, a més de possibilitar la participació activa de les persones desocupades i les empreses en la cerca i cobertura de llocs de treball, també proporciona formació per a la millora del perfil professional.

Tots els cursos que ofereix LABORA són gratuïts.

Informació per a realitzar els cursos

Visualització de contingut web

Teletreball

En aquells supòsits en què el teletreball no està regulat en el conveni aplicable, es recomana negociar i pactar-ne la viabilitat amb caràcter temporal, així com la forma de prestació d'aquest treball i la provisió, per part de l'empresa, dels mitjans necessaris per a dur-lo a terme.

En qualsevol cas, cal ajustar-se al que disposen i de conformitat amb els procediments regulats en l'Estatut dels Treballadors i la Llei de prevenció de riscos laborals, especialment en matèria de riscos psicosocials i ergonomia.