Visualització de contingut web

Ingrés Mínim Vital

En què consisteix aquesta ajuda social?

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als qui no en tenen. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es complisquen els requisits d'accés, com ocorre amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple. Per tant, es garanteix que aquesta "xarxa de seguretat" estarà disponible per a qui en tinga necessitat.

Quina serà la quantitat percebuda?

La renda garantida serà de 462 euros al mes per a una persona adulta que visca sola. Quan es tracta d'una unitat de convivència aquesta quantitat s'incrementarà en 139 euros al mes per cada persona addicional, adulta o menor, fins a un màxim de 1.015 euros al mes. A més a més, per a les famílies monoparentals, s'afig un complement de 100 €.

Quins són els requisits per a sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital?

L'IMV estableix una "renda garantida" en tot el territori nacional per a totes les persones que complisquen els requisitssegüents :

  • Tindre entre 23 i 65 anys, o 18 anys si hi ha menors a càrrec.
  • Complir un any de residència legal a Espanya.
  • Haver viscut independentment almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones soles.
  • En el cas d'unitats de convivència, haver-se format almenys 1 any abans de la sol·licitud.
  • Haver sol·licitat prèviament les prestacions a les quals es poguera tindre dret.
  • Estar inscrites com a demandants d'ocupació

Més enllà d'aquests requisits bàsics, l'accés a l'Ingrés Mínim Vital dependrà exclusivament del nivell d'ingressos i del patrimoni de la persona que el sol·licite. Qualsevol persona amb uns ingressos inferiors a la renda garantida per l'Ingrés Mínim Vital i un patrimoni menor al màxim establit, podrà ser beneficiària de l'IMV.

Quin és el nivell màxim d'ingressos per a poder percebre'l?

Existirà dret a percebre l'IMV sempre que els ingressos de la persona o unitat de convivència siguen inferiors a la renda garantida. De manera que els ingressos mensuals màxims han de ser menors a 462 euros en el cas d'una persona adulta que visca sola i s'incrementen altres 139 euros més al mes per cada persona addicional, adulta o menor, que convisca en la unitat de convivència fins a un màxim de 1.015 euros al mes.

Tots rebran la mateixa quantitat?

No, depén dels seus ingressos previs. La prestació que finalment es rebrà es calcularà com la diferència entre els ingressos mensuals que tinga la persona o la unitat de convivència i la renda garantida per l'IMV per a cada cas. Per exemple, una llar amb quatre persones té dret a 877 euros. Si els seus ingressos mensuals són de 300 euros, la prestació mensual serà de 577 euros.

Les famílies monoparentals femenines tenen alguna protecció addicional?

Sí, hi haurà un complement de 100 € mensuals per cada menor per a les llars monoparentals o monomarentals.

Es tindrà en compte la despesa que suposa el lloguer d'un habitatge?

Sí, en el Reglament de la llei es contemplaran possibles increments de la quantitat a percebre en forma d'IMV quan s'acrediten despeses de lloguer de l'habitatge habitual.

Cada quant es cobrarà?

L'IMV es cobrarà mensualment en 12 pagues.

Com puc sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital i a partir de quina data?

L'accés a la prestació es podrà fer des del 15 de juny, mitjançant una sol·licitud de la persona interessada pels canals telemàtics (la seu electrònica de la Seguretat Social, en la qual a més hi haurà un assistent virtual i un simulador, així com un número 900) que la Seguretat Social posarà a la disposició de tota la ciutadania.

A més, també es podrà enviar la documentació per correu ordinari.

Finalment, se signaran convenis amb les comunitats autònomes i les entitats locals perquè puguen ajudar les persones interessades a fer la sol·licitud.

Comprova si pots beneficiar-te de la prestació i la seua quantia, a través del Simulador de l'Ingrés Mínim Vital.

Més informació en el Telèfon IMV: 900 20 22 22