Habitatge

Des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'han posat en marxa diverses accions per a garantir el dret a l'habitatge, les ajudes al lloguer o regular les moratòries i els desnonaments durant l'emergència sanitària, així com establir noves ajudes del Pla Renhata per a la recuperació de la nostra Comunitat.

Visualització de contingut web

Lloguer del parc públic d'habitatge de la Generalitat Valenciana

S'exonera del pagament de lloguer en habitatges del parc públic de la Generalitat, mitjançant la bonificació de 3 mensualitats a partir de la quota d'abril de 2020. La bonificació està destinada a persones inquilines que hagen perdut el treball o els ingressos per la crisi sanitària o econòmica. Les bonificacions en aquestes rendes mensuals dels lloguers dels habitatges del parc públic es refereixen a aquelles que són propietat de la Generalitat i estan adscrites a l'EVHA.

Informació

Visualització de contingut web

Lloguers de locals públics i comercials

Bonificació extraordinària del 100% de les quotes de lloguer de locals comercials durant tres mesos del parc públic de la Generalitat Valenciana, gestionat per l'EVHA.

La resolució s'aplica a partir de la quota de lloguer del mes d'abril i es prorroga durant el temps que es mantinga la crisi sanitària.

Informació

Visualització de contingut web

Ajudes al lloguer d'habitatge habitual a la Comunitat Valenciana

En aquest moment no hi ha en vigència ajudes al lloguer d'habitatges per a l'exercici 2020, incloses les de joves. Quan es convoquen noves ajudes, informarem d'elles puntualment

Visualització de contingut web

Pla Renhata

Resolució 6 de maig de 2020

Per este resolució es convoquen, per a 2020, subvencions per a la reforma interior d'habitatges (Pla Renhata).

Es destinen 4.950.000 euros dividits en dues anualitats:

  • Exercici pressupostari 2020: 2.900.000,00 euros.
  • Exercici pressupostari 2021: 2.050.000,00 euros.

 

Descripció

Les ajudes del Pla Renhata per a l'exercici 2020 atendran la:

  • Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, lavabos, safareigs) per a adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si cal, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
  • Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda: ampliació d'espais de circulació, canvi de portes, instal·lació de senyals acústics o lluminosos.
  • Instal·lació de sistemes integrats de domòtica , que milloren l'accessibilitat i l'autonomia, pel que fa a l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Condicions de la concessió de les ajudes

  • Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, les cooperatives o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d'immobles que cal rehabilitar, poden ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes. També tenen la consideració de beneficiaris o perceptors de les ajudes, les empreses constructores, empreses de serveis energètics, arrendatàries o concessionàries dels edificis, que acrediten mitjançant contracte vigent amb la propietat, la facultat expressa per a emprendre les obres de rehabilitació objecte del programa.
  • El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.
  • Les obres poden estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEE.CV, ni poden estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entén per data d'acabament d'obres la que conste en el certificat final d'obra o la de l'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte.
  • Les obres s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

Més informació

Destacats