Visualització de contingut web

Empreses i negocis d’hostaleria i restauració en la nova normalitat

Condicions per als establiments d'hostaleria i restauració

• INTERIOR: Tancat
• EXTERIOR: terrasses a l'aire lliure al 75% del seu aforament. Prohibició de fumar.
• OCUPACIÓ TAULES:
o Màxim 4 persones per taula o agrupacions de taules.
o El consum serà sempre assegut en taula.
• Tancament a les 18.00 hores.
 

Queden exceptuats d'aquestes limitacions aquells locals que es pugan considerar essenciales o no substituïbles:


• Serveis d'hostaleria d'hospitals i clíniques, per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.

• Serveis d'hostaleria i restauració d'establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu dels clients allotjats en aquests.


• Serveis d'hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal ocupat.

• Servei de menjador escolar en guarderies i centres docents d'ensenyament reglat (Col·legis d'Educació Primària, Instituts i Universitats i similars).

• Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació que presten servei de manera habitual als transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres.

Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l'establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant l'horari d'obertura de l'establiment.

 

 

Visualització de contingut web

Hotels i empreses de turisme

Activitats de turisme i de naturalesa

Es podran fer activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de màxim 30 persones, i les activitats hauran de concertar-se preferentment amb cita prèvia.

Es permet la realització de l'activitat de guía turística concertant-se preferentment mitjançant cita prèvia i els grups seran d'un màxim de 15 persones a l'aire lliure i 10 en espais tancats.

Hotels i allotjaments turístics

Els hotels i allotjaments turístics ja poden disposar de fins a 1/3 de la seua capacitat i utilitzar les zones comunes mantenint també 1/3 de l'aforament.

Espais tancats

Els espais tancats on se celebren esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos han de ventilar-se dues hores abans de l'ús.

Spas i piscines

Piscines i spas en espais tancats, segons les recomanacions generals per a piscines recreatives: no superar un aforament màxim del 1/3 garantint la distància de seguretat.

Accessos a platges i piscines

Ajudes al Turisme

Visualització de contingut web

Mesures laborals i de prevenció en les empreses i oficines

En totes les empreses, siguen de sector que siguen, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció per als treballadors.

Gels hidroalcohòlics o desinfectants

S'assegurarà que tots els treballadors tinguen a la seua disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida per a la neteja de mans o, quan això no siga possible, aigua i sabó.

Equips de protecció adeqüats al nivell de risc

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposen d'equips de protecció adequats al nivell de risc i estiguen formats i informats sobre l'ús correcte d'aquests equips de protecció.

Ajustos en l'organització horària

Les empreses amb un nombre elevat de personal treballador hauran de fer ajustos en la seua organització horària per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en empreses o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració i durant les entrades i eixides.

Visualització de contingut web

Mesures d’higiene

Neteja i desinfecció de les instal·lacions

Les empreses i oficines hauran de fer una neteja i desinfecció de les instal·lacions adequades a les característiques i intensitat d'ús, parant molta atenció a les zones d'ús comú i les superfícies de contacte més freqüents.

S'hauran de posar a la disposició de treballadors i visitants dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida.

S'hauran de netejar i desinfectar els llocs de treball tan sovint com siga possible.

S'hauran de llavar i desinfectar diàriament els uniformes i la roba de treball.

Ús de l'escala

S'haurà d'utilitzar preferentment l'escala, i l'ús d'ascensor s'haurà de limitar al mínim imprescindible amb una ocupació màxima d'una persona, llevat que es garantisca la separació de dos metres o en els casos de persones que necessiten assistència.

Visualització de contingut web

Símptomes de la COVID-19 i baixa per malaltia dels treballadors

Símptomes compatibles amb la malaltia

Si un treballador comença a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, s'haurà de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la Conselleria de Salut de la Comunitat Valenciana (900 300 555) o centre de salut i, si escau, amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

El treballador s'haurà de col·locar una màscara i abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Baixa per malaltia del coronavirus o quarentena

La baixa per malaltia del coronavirus o la quarantena del treballador l'assumirà la Seguretat Social. Totes les baixes mèdiques de treballadors malalts per coronavirus, així com les quarantenes preventives com a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus, seran computades com a baixes per accidents de treball.

Els afectats que es troben en aquests casos percebran el 75 % de la base salarial a partir de l'endemà a l'emissió del comunicat de baixa i les empreses no tindran costos socials.

Visualització de contingut web

Crèdits bonificats per a microempreses, pimes i grans empreses

Institut Valencià de Finances

L'Institut Valencià de Finances ha modificat les condicions de les seues Línies de finançament bonificades Covid-19 i les Líníes IVF - FEDER de Prèstecs per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi de la COVID-19 i permetre així que microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions per a projectes d'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips i/o cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat empresarial.

Vegeu també Línies ICO Empreses i Emprenedors.

Com que s'ha esgotat la línia ICO per al sector turístic i activitats connexes COVID-19 / Thomas Cook i per a garantir la liquiditat a les empreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, s'ha activat la Línia d'Avals prevista en el Reial decret llei 8/2020 i conformement als acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril.

Per a ajudes a empreses i establiments del sector turístic Veure Platges i Turisme

Deutes hipotecàris i lloguers de locals

Respecte als deutes hipotecaris i lloguers de locals, s'amplia la moratòria de deute hipotecari als locals en els quals els autònoms i empresaris duen a terme la seua activitat.

Per a pimes i autònoms, en el cas que el propietari siga privat, es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament (s'ha de retornar en el termini d'un any). 

Factures d'electricitat i gas

Els autònoms i pimes podran suspendre les factures d'electricitat i gas i abonar-les durant els sis mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma. Així mateix, es podran modificar o suspendre temporalment els seus contractes, incloent la possibilitat de reduir la potència i cabals contractats sense cost.