Visualització de contingut web

Les activitats culturals en la nova normalitat

Condicions de les activitats culturals en la Comunitat Valenciana

Les condicions en què han de dur-se a terme les activitats culturals a la Comunitat Valenciana es troben regulades pel Decret 8/2020, de 13 de juny, del President de la Generalitat y l'Acord del Consell sobre mesures de prevenció enfront del COVID-19

 

Biblioteques

Les biblioteques podran dur a terme les seues activitats, sempre que no se supere el 75% de l'aforament autoritzat i s'adopten les mesures necessàries per al degut control de les aglomeracions.

Es permetrà també l'estudi en sala i altres activitats sempre que es donen les condiciones necessàries segons la direcció de la bibilioteca i no es supere el 75% de l'aforament autoritzat.

Museus, sales d'exposicions i monuments

En els museus i sales d'exposició l'aforament permés serà del 75%. En les activitats educatives, conferències, tallers, concerts i, en general, programes públics, es limitarà l'assistència al nombre de persones que permeta mantindre la distància de seguretat interpersonal.

Les activitats que es realitzen a les sales de col·lecció o exposicions del museu, i que impliquen agrupament d'assistents – com visites guiades, xerrades entorn a peces o similars -, podran suspendre's fins que es superen totes les fases previstes en el pla per a la desescalada. 

Les visites podrán ser de grups de fins a 20 persones, sempre que es mantinga la distància de seguretat interpersonal.

Els monuments i altres equipaments culturals serán accesibles al públic sempre que les visites no superen el 75% de l'aforament autoritzat. Els responsables permetran les visites individuals o de grups de fins a 20 persones. 

Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i places de bous

Tots els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars podrán reprendre l'activitat sempre que compten amb butaques preassignades i no superen el 75% de l'aforament autoritzat.

Reobrin les places de bous i altres espectacles a l'aire lliure al 50% del seu aforament i amb un màxim de 800 persones.

 

Altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals

En el cas d'altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals, la represa de l'activitat en llocs tancats no podrà superar el 75%  de l'aforament.

En les activitats a l'aire lliure, el públic deurà permaneixer assegut guardant la distància necessària i no podrà superar-se el 75% de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 800 persones.

Ús de urinaris, sales de lactància o similars

L'ús de les urinaris, sales de lactància o similars en qualssevol establiments, està permés per a clients, visitants o usuaris amb una ocupació màxima d'una persona per a espais de fins a quatre metres.

Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o lavabo, l'ocupació màxima serà d'un terç del nombre de cabines/lavabos que tinga l'estada.

L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, no podent simultanejar el seu ús dues unitats familiars.

Visualització de contingut web

Ajudes a la Cultura. Pla ‘reaCtivem’

reaCtivem

La Conselleria d'Educació, Cultura i esports posa en marxa 'reaCtivem', un paquet de mesures per al sector cultural valencià. La primera mesura concretada és la programació en espais privats d'activitats escèniques, musicals i audiovisuals contractades per l'IVC.

Dotació

La dotació mobilitzada és de 4 milions d'euros, que s'estan destinant i es destinaran a diverses accions i actuacions en l'àmbit de la cultura. 

Compra de llibres i d'obres d'art

(Pressupost: 1 milió d'euros). D'aquestes mesures s'estan beneficiant de manera directa les editorials valencianes, les llibreries de proximitat, les galeries i els creadors i creadores valencians.

Suport a sales privades valencianes

(Pressupost: 1,55 milions d'euros). Es tracta del lloguer dels 37 espais privats d'arts escèniques i sales de música del territori valencià i d'ajudes a les 50 sales de cinema. Aquests fons contemplen també la contractació de companyies i de grups de música valencians per a oferir 204 funcions escèniques i 40 concerts.

Activitats culturals extraescolars

Es destinaran en total 9 milions d'euros per a desenvolupar activitats culturals extraescolars el pròxim curs. Com a novetat en l'àmbit cultural, dins de 'reaCtivem' s'estan dissenyant programacions culturals específiques per a aquest estiu.

Més informació

Més informació sobre el Pla reaCtivem, així com accés a canals i programacions en xarxa amb la intenció d'oferir a la ciutadania continguts culturals relacionats amb les arts escèniques, el cinema, la música i les arts plàstiques i visuals.

Reactivem