Visualització de contingut web

El comerç en la Nova Normalitat

Normativa aplicable

Mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Locals i establiments comercials

Reobrin tots els locals i establiments minoristes amb independència de la seua superfície ótil de exposición i venda, sempre que complisquen les normes d'un 50% de l'aforament total del local.

En establiments essencials l'aforament serà del 50%.

S'estableix el seu tancament a les 20:00h, excepte en els essencials

 

 

 

 

Accions comercials o de promoció i rebaixa

Es permeten les accions comercials o de promoció i rebaixa, però hauran d'anar acompanyades de mesures destinades a evitar aglomeracions que impedisquen mantindre la distància de seguretat i els límits d'aforament, incloent-hi el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si és necessari.

Centres i parcs comercials

Els parcs i centres comercials han de mantindre un aforament màxim del 50%. 

Si el local disposa de més d'una planta ha de mantindre's eixa proporció en cadascuna d'elles.

L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, no podent simultanejar el seu ús dues unitats familiars.

Visualització de contingut web

Mesures laborals en els establiments comercials

En els comerços i establiments de prestació de serveis comercials s'han d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció per al personal treballador.

Gels hidroalcohòllics o desinfectants

S'assegurarà que tot el personal treballador tinga a disposició seua, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida per a la neteja de mans o, quan això no siga possible, aigua i sabó.

Equips de protecció adeqüats al nivell de risc

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors i treballadores disposen d'equips de protecció adequats al nivell de risc i que estiguen formats i informats sobre el correcte ús d'aquests equips de protecció.

Ajustos en l'organització horària

Els centres han de realitzar ajustos en la seua organització horària per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració i també durant les entrades i eixides.

Visualització de contingut web

Mesures d'higiene i prevenció

Neteja i desinfecció de les instal·lacions

Els establiments de prestació de serveis comercials, comerços i locals oberts al públic realitzaran una neteja i desinfecció de les instal·lacions adequades a les característiques i intensitat d'ús, amb especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte d'ús freqüent.

Es posaran a disposició del personal treballador i de la clientela dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida.

Es realitzarà la neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn. En el cas de llocs de treball compartits per més d'un treballador o treballadora, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús.

S'hi ventilarà cada dia per a permetre la renovació d'aire.

S'efectuarà el llavat i desinfecció diaris dels uniformes i roba de treball.

Ús de l'escala

S'utilitzarà preferentment l'escala, i l'ús d'ascensor o muntacàrregues es limitarà al mínim imprescindible amb una ocupació màxima d'una persona, llevat que s'hi garantisca la separació de dos metres o de casos de persones que necessiten assistència.

Ús de lavabos

Es permet l'ús dels lavabos per la clientela, visitants i persones usuàries, i la seua ocupació màxima serà d'una persona, llevat del cas de persones que necessiten assistència. 

Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà d'un terç del nombre de cabines/urinaris que tinga l'estada.

L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, no podent simultanejar el seu ús dues unitats familiars.

Pagament amb targeta

Es fomentarà el pagament amb targeta, evitant, en la mesura que siga possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús.

Distància entre la persona que ven i el client o clienta

La distància entre la persona que ven i el client o clienta serà d'almenys un metre quan es dispose d'elements de protecció o barrera, o de més sense aquests elements.

En el cas de serveis que no permeten mantindre la distància de seguretat interpersonal, com les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, caldrà utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc.

Temps en establiments

El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari.

Ús de provadors

En comerços tèxtils, d'arreglament de roba i similars, els provadors hauran de ser utilitzats per una única persona. Després d'usar-los, es netejaran i desinfectaran. Després de la prova de peces o devolucions, aquestes han d'higienitzar-se.

Productes de prova

No hi haurà a disposició de la clientela productes de prova (com cosmètics, productes de perfumeria i similars) que impliquen una manipulació directa per clients i clientes successius, ni tampoc productes de telecomunicacions sense una supervisió permanent per part de la persona que ven.

No es podran col·locar en els establiments comercials productes de telecomunicacions per a ús i prova sense supervisió d'un treballador que de manera permanent puga procedir a la seua desinfecció immediata després de la manipulació per part de cada client.

Aforament màxim de cada local

Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres, es respecta en l'interior.

Visualització de contingut web

Símptomes de COVID-19 i baixa per malaltia

Símptomes compatibles amb la malaltia

Si un treballador comença a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la Conselleria de Salut de la Comunitat Valenciana (900 300 555) o centre de salut, i si és el cas, amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

La persona treballadora es col·locarà una màscara i abandonarà el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per personal professional sanitari.

Baixa per malaltia del coronavirus o quarentena

La baixa per malaltia per coronavirus o la quarantena de la persona treballadora l'assumirà la Seguretat Social. Totes les baixes mèdiques de treballadors i treballadores malalts per coronavirus, així com les quarantenes preventives com a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus, seran computades com a baixes per accidents de treball.

Les persones afectades que es troben en aquests casos percebran el 75% de la base salarial a partir de l'endemà de l'emissió del comunicat de baixa i les empreses no tindran costos socials.

Visualització de contingut web

Establiments i locals de jocs i apostes

Establiments de jocs i apostes

Queden tancats els establiments dedicats a activitats recreatives i d'atzar, entre els quals s'inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d'atzar, salons recreatius de màquines d'atzar, salons de joc, tómboles, cíberslons i similars.

Visualització de contingut web

Ajudes i crèdits bonificats per a establiments comercials i de serveis

Vegeu tambè els apartats d'Empreses

Institut Valencià de Finances

Ha modificat les condicions de les seues Línies de finançament bonificades Covid-19 i les Línies IVF - FEDER de Prèstecs per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi de la COVID-19 i permetre així que autònoms, microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions per a projectes d'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips i/o cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat de l'empresa.

Pel fet d'esgotar-se la línia ICO Sector turístic i activitats connexes COVID-19/Thomas Cook, i per tal de garantir la liquiditat a les empreses i autònoms i autònomes de tots els sectors d'activitat, s'ha activat la Línea de Avales prevista en el Reial decret llei 8/2020 i conforme als acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril.

Per a Ajudes a empreses o establiments del sector turístic Veure Platges i Turisme.

Deutes hipotecaris i lloguers de locals

Respecte als deutes hipotecaris i lloguers de locals, s'amplia la moratòria de deute hipotecari als locals en els quals els autònoms i autònomes i l'empresariat realitzen la seua activitat.

Per a pimes i autònoms i autònomes en el cas que el propietari siga privat, es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament (s'ha de reposar en el termini d'un any).

Les persones autònomes i pimes podran suspendre les factures d'electricitat i gas i abonar-les durant els sis mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma. Així mateix, es podran modificar o suspendre temporalment els seus contractes, incloent-hi la possibilitat de reduir-ne la potència i cabals contractats sense cost.