Mobilitat

La Comunitat Valenciana es troba des del diumenge 21 de juny en la nova normalitat.

Les condicions de mobilitat, desplaçaments a zones turisticas o platges, activitats i espectacles esportius, oci i temps lliure, etc. en la nova normalitat es troben regulades pel Decret 8/2020, de 13 de juny, del President de la Generalitat, l'Acord del Consell sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 i la Resolució de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat.

 

Visualització de contingut web

Circulació i mesures de prevenció

Novetats respecte a les mesures de prevenció

Es prorroguen les restriccions adoptades el passat 17 d'agost -després de l'acord aconseguit en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut- durant 21 dies més.

Es manté la recomanació de limitar les reunions familiars o socials, en espais privats, a un màxim de 10 persones

Pel que fa a l'oci nocturn, es mantindrà la suspensió de l'activitat de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe.

Així mateix, en els establiments d'hostaleria i restauració, terrasses i bars o restaurants de platja, es manté l'obligació d'assegurar 1,5 metres entre les taules o agrupacions de taules. Aquesta distància ha d'estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions, que han de tindre una ocupació màxima de 10 persones.

Els establiments i serveis d'hostaleria i restauració hauran de continuar tancant no més tard de les 01.00 hores.

Els establiments considerats com a casinos de joc, sales de bingo, salons de jocs, salons recreatius i locals específics d'apostes també hauran de tancar no més tard de les 01.00 hores, sense que puga permetre's l'accés de nous clients a partir de les 00.00 hores.

Respecte a esdeveniments i activitats l'afluència  que supere les 400 persones, la seua organització continua supeditada a autorització prèvia per part de la Direcció General de Salut Pública.

Es manté la prohibició de fumar en la via pública o en espai a l'aire lliure quan no es pot respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres.

Vehicles privats

Es permet l'ús compartit de vehicles privats, amb màscara. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l'ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de les motos (conductor i passatger) és obligatori l'ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili.

Distància de seguretat interpersonal.

Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establida de, almenys, 1,5 metres o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d'higiene i etiqueta respiratòria.

Ús obligatori de màscares

Les persones de sis anys en avant estan obligades a l'ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic.

Es recomana l'ús de les màscares en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

L'ús de la màscara no serà obligatori en els següents suposats:
a) Durant la pràctica d'activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús.
b) En les activitats infantils i juvenils d'oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l'aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l'afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres.

L'obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de mascàra o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d'autonomia per a quistarse la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

Visualització de contingut web

Contacte Social

Mesures de seguretat i higiene

Durant els contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides: ús de mascàres, distància mínima de seguretat, mesures alternatives de protecció física si no fos possible, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Vetles i enterraments

Les vetles poden realitzar-se amb un límit màxim de 50 persones en espais a l'aire lliure o 25 persones en espais tancats, amb independència que siguen convivents.

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a soterrar o cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 50 persones, entre familiars i afins.

Llocs de culte

Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se supere un 75% del seu aforament. Es mantindrà la distància de seguretat i l'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al culte.

Si l'aforament màxim no estiguera clarament determinat, es podran utilitzar els següents estàndards per al seu càlcul: en espais amb seients individuals o bancs, una persona per seient, havent de respectar-se la distància mínima d'un metre. En espais sense seients una persona per m2.

Cerimònies nupcials

Es permetran la celebració de cerimònies nupcials en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, sempre que no se supere el 75% del seu aforament, mantenint la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Visualització de contingut web

Activitat física i passejos

S'elimina qualsevol tipus de restricció per als passejos i l'activitat esportiva individual no professional que s'haguera establit durant la vigència de l'estat d'alarma.

Visualització de contingut web

Esport i espectacles esportius

Entrenament mitjà en lligues no professionals federales.

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l'aire lliure i centres esportius s'organitzaran per torns horaris i es permet l'activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris i instalacions que tinguen a la seua disposició, complint les mesures establides per les autoritats sanitàries. 

Esdeveniments i espectacles esportius amb públic

Els espectacles o activitats esportives que es realitzen en instal·lacions obertes o tancades podran desenvolupar-se amb presència de públic, sempre que no se supere l'aforament del 75% de la instal·lació.

S'haurà de garantir la distància mínima de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries entre els assistents o, si no és possible, l'ús obligatori de màscara.

En estes competicions o activitats esportives podran participar, de manera conjunta, un màxim de 300 esportistes.

Els campus esportius, escoles esportives i 'clinics' podran realitzar-se amb un màxim de 300 participants, organitzats en grups de 30 persones, en instal·lacions obertes, i de 25 persones, en instal·lacions tancades.

Activitats esportives i de temps lliure

La practica esportiva a l'aire lliure podrà fer-se en grups de fins a 30 persones.
Les escoles d'estiu poden realitzar les seues activitats limitant el nombre de participants al 75% del número habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.

Es permeten activitats de temps lliure per a la población infantil i juvenil.

Quan el desenvolupament de les activitats es duga a terme a l'aire lliure, es deberá limitar el núnero de participants al 75% de la capacitat habitual, amb un màxim de 250 participants, incloent els monitors.

Quan les activitats es realitzen en espais tancats, es deberá limitar el núnero de participants a un terç, amb un limit de 100 participants, incloent els monitors.

Durant el desenvolupament de les activitats grupals es deberá organitzar als participants en grups de fins a un màxim de 15 persones, inclòs el monitor.

Obertura de piscines esportives

Es poden obrir les piscines a l'aire lliure o cobertes per a la realització d'activitats esportives. Tenen accés preferent els esportistes integrats, a través de la corresponent llicència, en la federació esportiva les modalitats i les especialitats esportives de la qual es desenvolupen en el medi aquàtic; natació, salvament i socorrisme, triatló, pentatló modern i activitats subaquàtiques. 

Les piscines esportives no superaran el aforament màxim que garantisca la distància de seguretat d'una persona per 4m2, o si són classes grupals es faran amb un màxim de 10 persones.

Visualització de contingut web

Piscines recreatives i platges

Piscines recreatives

Es poden obrir al públic les piscines recreatives, així com les d'allotjaments turístics i urbanizatcions privades, sempre que es mantinga l'aforament màxim d'un 75% de la capacitat de la instal·lació, establint horaris per torns.

Caldrà mantindre la distància de seguretat entre usuaris es reduirà l'aforament.

Les normes d'higiene i prevenció es recordaran als usuaris de piscines i platges mitjançant cartelleria visible o missatges de megafonia, així com la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.

S'ha d'establir una distribució espacial d'usuaris per a garantir la distància de seguretat mitjançant senyals en el sòl limitant els espais. Els objectes personals, com a tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat.

Platges

Es permet anar a les platges en grups màxim de 15 persones, excepte convivents.

En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris, mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

Tots els objectes personals, com a tovalloles i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit, evitant contacte amb la resta d'usuaris.

Es recomana que els eixos de les ombrel·les no s'instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d'activitats esportives, professionals o recreatives, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants

Es podrà fer ús de les dutxes, urinaris i vestuaris limitant l'ocupació a una persona.

Veure més sobre Platges i Turisme

Visualització de contingut web

Turisme actiu

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura, en grups de fins a 30 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

Es permet la realització de l'activitat de guía turística, concentant-se preferentment mitjançant cita prèvia i els grups seran d'un màxim de 30 persones.

Vegeu també la pàgina Empreses per veure condicions d'obertura i accés a hotels, centres turístics, spa, etc. 

Visualització de contingut web

Escoletes i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoletes infantils municipals que imparteixen el primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, l'aforament permés serà del 75% respecte de les places autoritzades per a cada centre.
 

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s'aplicarà en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de mantindre una distància de seguretat de 1,5m, llevat que siguen convivents, que no existeix aqueix límit.

Visualització de contingut web

Congressos, Conferències i Fires

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

Reobrin les fires comercials, les institucions firals de la Comunitat Valenciana -Fira de València i Institució Firal Alacantina- amb les mateixes condicions que els parcs comercials.

Aforament i distància de securetat

En tot moment, aquests esdeveniments hauran de complir les obligacions de distància física, sense superar en cap cas un aforament del 75%, havent de fomentar-se la participació no presencial d'aquells que puguen prestar la seua activitat a distància.

Aquesta limitació s'aplicarà també a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d'activitats i tallers informatius i de divulgació en l'àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigides a tot tipus de públic i que tinga per objecte l'aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la R + D + I. 

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal, s'haurà de disposar d'equips de protecció adequats al nivell de risc.

Condicions d'accés

Vegeu també la pàgina Cultura per a veure les condicions d'accés a centres culturals, biblioteques, cinemes i teatres, sales d'exposicions, etc.

Visualització de contingut web

Activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil

Activitats a l'aire lliure

Quan el desenvolupament de les activitats es porte a terme a l'aire lliure, es deurà limitar el nombre de participants al 50% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 200 participants, incloent els monitors. 

Activitats en espais tancats

Quan les activitats es realitzen en espais tancats, es deurà limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 80 participants, incloent els monitors.

Desenvolupament de les activitats

Durant el desenvolupament de les activitats es deurà organitzar als participants en grups de fins a un màxim de 15 persones, inclòs el monitor. En la mesura d'allò possible, les activitats i interaccions es restringirán als components de cadascun d'aquests grups.

Visualització de contingut web

Ajudes a la mobilitat

Ajudes per a la compra i electrificació de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana

A fi de fomentar la mobilitat sostenible, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha aprovat ajudes destinades a subvencionar l'adquisició de bicicletes, convencionals o elèctriques, així com per a l'electrificació de bicicletes. Es concedeixen també ajudes per a l'adquisició de vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics.

L'únic requisit per a sol·licitar l'ajuda és ser persona física i resident a la Comunitat Valenciana.

L'ajuda es pot sol·licitar des del 22 de juny fins al 10 de noviembre de 2020.

Les quanties subvencionades són diferents segons el tipus d'ajuda que se sol·licite. (Van des de 75€ fins a 250€).

La persona que desitge adquirir una bicicleta o kit d'electrificació haurà d'acudir a un comerç o botiga adherit a la convocatòria. El llistat de comerços i botigues adherits es pot consultar en l'enllaç al final d'aquest text. El comerç o botiga presentarà la sol·licitud d'ajuda en nom de la persona interessada, i una vegada concedida, formalitzarà la venda i procedirà a descomptar el seu import del preu de venda. Posteriorment, la botiga o comerç adherit sol·licita el pagament de l'ajuda a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

MÉS INFO ACÍ