Habitatge

Des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'han posat en marxa diverses accions per a garantir el dret a l'habitatge, les ajudes al lloguer o regular les moratòries i els desnonaments durant l'emergència sanitària, així com establir noves ajudes del Pla Renhata per a la recuperació de la nostra Comunitat.

Visualització de contingut web

Lloguer del parc públic d'habitatge de la Generalitat Valenciana

S'exonera del pagament de lloguer en habitatges del parc públic de la Generalitat, mitjançant la bonificació de 3 mensualitats a partir de la quota d'abril de 2020. La bonificació està destinada a persones inquilines que hagen perdut el treball o els ingressos per la crisi sanitària o econòmica. Les bonificacions en aquestes rendes mensuals dels lloguers dels habitatges del parc públic es refereixen a aquelles que són propietat de la Generalitat i estan adscrites a l'EVHA.

Informació

Visualització de contingut web

Lloguers de locals públics i comercials

Bonificació extraordinària del 100% de les quotes de lloguer de locals comercials durant tres mesos del parc públic de la Generalitat Valenciana, gestionat per l'EVHA.

La resolució s'aplica a partir de la quota de lloguer del mes d'abril i es prorroga durant el temps que es mantinga la crisi sanitària.

Informació

Visualització de contingut web

Ajudes al lloguer d'habitatge habitual a la Comunitat Valenciana

Reial Decret 11/2020, de 31 de març

En la seua aplicació s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

(Article 10. Nou programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual), la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica posa en marxa el Programa de concessió d'ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d'habitatge habitual situat al territori de la Comunitat Valenciana que, a conseqüència de la COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social.

Decret 52/2020, de 24 d'abril

Aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual. [2020/3168]

La dotació pressupostària d'aquestes ajudes té un import global màxim de 7.500.000 euros.

Terminis

La sol·licitud d'ajudes finalitza el dia 30 de juny a les 12.00 h.

Quantia i forma de pagament

L'ajuda pot assolir el 100% de la renda arrendatícia que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de 6 mesos, i s'hi pot incloure com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril de 2020.

L'ajuda es calcula prenent com a referència la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, en relació amb els ingressos declarats i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada.

La liquidació i el pagament de les ajudes s'han d'efectuar una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà en una sola vegada, després que es dicte la resolució de concessió.

Persones beneficiàries i requisits

Persones físiques que, en la condició que tenen d'arrendatàries d'habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19:

 • Ser titular, en qualitat d'arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. Aquesta circumstància ha de ser acreditada de conformitat amb el que estableixen aquestes bases.
 • L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de familiar sol·licitant de l'ajuda. A aquest efecte resten exclosos els subarrendaments així com els arrendaments per a ús diferent d'habitatge.
 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el domicili seu habitual i permanent a l'habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendador de l'habitatge.
 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el domicili seu habitual i permanent a l'habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.
 • No s'entén que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar siga propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya.

Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social

Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTE) o, en cas de ser empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos, i no assoleix, per tant, el límit d'ingressos que estipulen aquestes ajudes:

 • Amb caràcter general, el límit és de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual (IPREM).
 • Aquest límit s'incrementa en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill o filla a càrrec en la unitat de convivència. L'increment aplicable per fill o filla a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill o filla en el cas d'unitat familiar monoparental. Aquest límit s'incrementa en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència.
 • Que la renda arrendatícia, més les despeses i els subministraments bàsics, resulte igual o superior al 35 per cent dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència.
 • En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada discapacitat superior al 33, el límit serà de quatre vegades l'IPREM.

Documentació requerida

 • En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, LABORA, en què figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • En cas de cessament d'activitat de les persones treballadores autònomes, mitjançant un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Nombre de persones que habiten a l'habitatge habitual, mitjançant un certificat d'empadronament que acredite, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual seu a l'habitatge objecte de contracte, a aquest efecte de determinar la unitat de convivència i l'edat de les persones empadronades.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cadascuna de les circumstàncies concurrents a la unitat de convivència.
 • Titularitat dels béns: nota simple del servei d'índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits.

Més informació i enllaç al tràmit de la sol·licitud

ajudes

Visualització de contingut web

Pla Renhata

Resolució 6 de maig de 2020

Per este resolució es convoquen, per a 2020, subvencions per a la reforma interior d'habitatges (Pla Renhata).

Es destinen 4.950.000 euros dividits en dues anualitats:

 • Exercici pressupostari 2020: 2.900.000,00 euros.
 • Exercici pressupostari 2021: 2.050.000,00 euros.

 

Descripció

Les ajudes del Pla Renhata per a l'exercici 2020 atendran la:

 • Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, lavabos, safareigs) per a adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si cal, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
 • Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda: ampliació d'espais de circulació, canvi de portes, instal·lació de senyals acústics o lluminosos.
 • Instal·lació de sistemes integrats de domòtica , que milloren l'accessibilitat i l'autonomia, pel que fa a l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda

Fins al 17 de juliol de 2020.

Condicions de la concessió de les ajudes

 • Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, les cooperatives o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d'immobles que cal rehabilitar, poden ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes. També tenen la consideració de beneficiaris o perceptors de les ajudes, les empreses constructores, empreses de serveis energètics, arrendatàries o concessionàries dels edificis, que acrediten mitjançant contracte vigent amb la propietat, la facultat expressa per a emprendre les obres de rehabilitació objecte del programa.
 • El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.
 • Les obres poden estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEE.CV, ni poden estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entén per data d'acabament d'obres la que conste en el certificat final d'obra o la de l'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte.
 • Les obres s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

Més informació

Destacats