Visualització de contingut web

Empreses i negocis d’hostaleria i restauració en la nova normalitat

Condicions per als establiments d'hostaleria i restauració

Les condicions per als establiments d'hostaleria i restauració a la Comunitat Valenciana estan regulades pel Decret 8/2020, de 13 de juny, del President de la Generalitat i l'Acord del Consell sobre mesures de prevenció enfront del COVID-19

Podrán reobrir al públic els establiments de hostelería i restauració per a consum a l'interior del local, sempre que no se supere el 75% del seu aforament.

El consum dins del local podrá realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taules, així com en barra sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat.

Les terrasses a l'aire lliure dels establiments de hostelería amplien l'aforament fins al 100% de les taules, amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules.

Haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

 

Visualització de contingut web

Hotels i empreses de turisme

Activitats de turisme i de naturalesa

Es podran fer activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de màxim 30 persones, i les activitats hauran de concertar-se preferentment amb cita prèvia.

Es permet la realització de l'activitat de guía turística concertant-se preferentment mitjançant cita prèvia i els grups seran d'un màxim de 30 persones.

Hotels i allotjaments turístics

Els hotels i allotjaments turístics ja poden disposar de fins a un 75% de la seua capacitat i utilitzar les zones comunes mantenint també el 75% de l'aforament.

Espais tancats

Els espais tancats on se celebren esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos han de ventilar-se dues hores abans de l'ús.

Activitats d'animació o classes grupals

Les activitats d'animació o classes grupals han d'organitzar-se amb un aforament màxim de 30 persones i respectant-se la distància mínima de seguretat.

Spas i piscines

Poden reobrir-se les piscines i spas de l'establiment segons les recomanacions generals per a piscines recreatives: no superar un aforament màxim del 75% garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Centres recreatius turístics

Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d'atraccions, zoológics i aquaris. Es limitará l'aforament total al 75% i a un terç l'aforament en les atraccions i llocs tancats.

En les atraccions de fira s'ocuparà el 50% de cada fila, sempre que guarden la distància mínima de seguretat de 1,5 metres. En el cas d'atraccions que no tinguen seients incorporats, es podran utilitzar sempre que es mantinga un aforament màxim del 50% de la capacitat de la instal·lació.

Accessos a platges i piscines

Ajudes al Turisme

Visualització de contingut web

Mesures laborals i de prevenció en les empreses i oficines

En totes les empreses, siguen de sector que siguen, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció per als treballadors.

Gels hidroalcohòlics o desinfectants

S'assegurarà que tots els treballadors tinguen a la seua disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida per a la neteja de mans o, quan això no siga possible, aigua i sabó.

Equips de protecció adeqüats al nivell de risc

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposen d'equips de protecció adequats al nivell de risc i estiguen formats i informats sobre l'ús correcte d'aquests equips de protecció.

Ajustos en l'organització horària

Les empreses amb un nombre elevat de personal treballador hauran de fer ajustos en la seua organització horària per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en empreses o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració i durant les entrades i eixides.

Visualització de contingut web

Mesures d’higiene

Neteja i desinfecció de les instal·lacions

Les empreses i oficines hauran de fer una neteja i desinfecció de les instal·lacions adequades a les característiques i intensitat d'ús, parant molta atenció a les zones d'ús comú i les superfícies de contacte més freqüents.

S'hauran de posar a la disposició de treballadors i visitants dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida.

S'hauran de netejar i desinfectar els llocs de treball tan sovint com siga possible.

S'hauran de llavar i desinfectar diàriament els uniformes i la roba de treball.

Ús de l'escala

S'haurà d'utilitzar preferentment l'escala, i l'ús d'ascensor s'haurà de limitar al mínim imprescindible amb una ocupació màxima d'una persona, llevat que es garantisca la separació de dos metres o en els casos de persones que necessiten assistència.

Visualització de contingut web

Símptomes de la COVID-19 i baixa per malaltia dels treballadors

Símptomes compatibles amb la malaltia

Si un treballador comença a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, s'haurà de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la Conselleria de Salut de la Comunitat Valenciana (900 300 555) o centre de salut i, si escau, amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

El treballador s'haurà de col·locar una màscara i abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Baixa per malaltia del coronavirus o quarentena

La baixa per malaltia del coronavirus o la quarantena del treballador l'assumirà la Seguretat Social. Totes les baixes mèdiques de treballadors malalts per coronavirus, així com les quarantenes preventives com a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus, seran computades com a baixes per accidents de treball.

Els afectats que es troben en aquests casos percebran el 75 % de la base salarial a partir de l'endemà a l'emissió del comunicat de baixa i les empreses no tindran costos socials.

Visualització de contingut web

Crèdits bonificats per a microempreses, pimes i grans empreses

Institut Valencià de Finances

L'Institut Valencià de Finances ha modificat les condicions de les seues Línies de finançament bonificades Covid-19 i les Líníes IVF - FEDER de Prèstecs per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi de la COVID-19 i permetre així que microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions per a projectes d'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips i/o cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat empresarial.

Vegeu també Línies ICO Empreses i Emprenedors.

Com que s'ha esgotat la línia ICO per al sector turístic i activitats connexes COVID-19 / Thomas Cook i per a garantir la liquiditat a les empreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, s'ha activat la Línia d'Avals prevista en el Reial decret llei 8/2020 i conformement als acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril.

Per a ajudes a empreses i establiments del sector turístic Veure Platges i Turisme

Deutes hipotecàris i lloguers de locals

Respecte als deutes hipotecaris i lloguers de locals, s'amplia la moratòria de deute hipotecari als locals en els quals els autònoms i empresaris duen a terme la seua activitat.

Per a pimes i autònoms, en el cas que el propietari siga privat, es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament (s'ha de retornar en el termini d'un any). 

Factures d'electricitat i gas

Els autònoms i pimes podran suspendre les factures d'electricitat i gas i abonar-les durant els sis mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma. Així mateix, es podran modificar o suspendre temporalment els seus contractes, incloent la possibilitat de reduir la potència i cabals contractats sense cost.